สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ๔ คณะ ๗ วิทยาเขต ๓ วิทยาลัย ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ติดตามรอบ ๓ เดือน) 

 

มหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ๔ คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย

- คณะศาสนาและปรัชญา

- คณะมนุษยศาสตร์

- คณะสังคมศาสตร์

- คณะศึกษาศาสตร์

- บัณฑิตวิทยาลัย

 

๗ วิทยาเขต

- วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

- วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น 

- วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

- วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

- วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

- วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย

 

๓ วิทยาลัย 

- มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 

- วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร 

- วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

 

Share