สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑๗ พฤศจิกายน๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการตรวจประเมินและบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตึก (B3) สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำบูชาพระรัตนตรัยและเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กล่าวคำรายงานโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สัมภาษณ์ผู้บริหาร ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตึก (B3) สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด

๑๘ พฤศจิกายน๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน ณ  อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ตึก (B 7.3) ชั้น ๕ห้อง ๕๐๒

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด

- สัมภาษณ์ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย ๒ท่าน (๒๐นาที)

- สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคณะ ๆ ละ ๒ท่าน(๒๐นาที)

- สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่าทุกคณะ ๆ ละ ๒ท่าน (๒๐นาที)

- สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบันทุกคณะ ๆ ละ ๒ท่าน (๒๐นาที)

- สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน  ๒ท่าน (๒๐นาที)

คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแจ้งผลการประเมินในภาพรวมด้วยวาจา  ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ตึก B 7.3 ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑

อธิการบดี มอบของที่ระลึก/กล่าวสัมโมทนียกถาและปิดการประชุม

Share