สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการตรวจประเมินและบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำบูชาพระรัตนตรัยและเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กล่าวคำรายงานโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยผ่านระบบCHE QA Online System พร้อมตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมกัน ๗คณะและวิทยาเขต

1. คณะศาสนาและปรัชญา : อาคารสมเด็จพระพรหมมุนีฯ ตึก B 7.2 ชั้น ๒

2. คณะมนุษยศาสตร์ : อาคารสมเด็จพระพรหมมุนีฯ ตึก B 7.2 ชั้น ๒

3. คณะสังคมศาสตร์ : อาคารสมเด็จพระวันรัต ตึก B 7.4 ชั้น ๒

4. คณะศึกษาศาสตร์ : อาคารสมเด็จพระวันรัต ตึก B 7.4 ชั้น ๒

5. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระพรหมมุนีฯ ตึก B 7.2 ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๔

6. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย : อาคารสมเด็จพระพรหมมุนีฯ ตึก B 7.2 ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๕

7. วิทยาเขตอีสาน : อาคารสมเด็จพระพรหมมุนีฯ ตึก B 7.2 ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓

 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย สัมภาษณ์

                        - สัมภาษณ์ผู้บริหาร

                        - สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทน ๒ รูป/คน

                        - สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทน ๒ รูป/คน

                        - สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน/ผู้ปกครอง ๒ รูป/คน

 

คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแจ้งผลการประเมินในภาพรวมด้วยวาจา ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ตึกB 7.3 ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑

 

คณบดีศาสนาและปรัชญา มอบของที่ระลึก/กล่าวสัมโมทนียกถาและปิดการประชุม

 

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการตรวจประเมินและบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑

กล่าวคำรายงานโดย น.ส.วันดี  บุญล้อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยผ่านระบบCHE QA Online System พร้อมตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมกัน ๗คณะและวิทยาเขต

1. วิทยาเขตล้านนา : อาคารสมเด็จพระพรหมมุนีฯ ตึก B 7.2 ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๑

2. วิทยาเขตร้อยเอ็ด : อาคารสมเด็จพระพรหมมุนีฯ ตึก B 7.2 ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๒

3. วิทยาเขตศรีล้านช้าง : อาคารสมเด็จพระพรหมมุนีฯ ตึก B 7.2 ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓

4. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช : อาคารสมเด็จพระพรหมมุนีฯ ตึก B 7.2 ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๔

5. มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย : อาคารสมเด็จพระพรหมมุนีฯ ตึก B 7.2 ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๕

6. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร : อาคารสมเด็จพระพรหมมุนีฯ ตึก B 7.2 ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๖

7. วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ : อาคารสมเด็จพระพรหมมุนีฯ ตึก B 7.2 ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๗

 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย สัมภาษณ์

                        - สัมภาษณ์ผู้บริหาร

                        - สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทน ๒ รูป/คน

                        - สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทน ๒ รูป/คน

                        - สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน/ผู้ปกครอง ๒ รูป/คน

 

คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแจ้งผลการประเมินในภาพรวมด้วยวาจา ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ตึกB 7.3 ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบของที่ระลึก/กล่าวสัมโมทนียกถาและปิดการประชุม

Share