สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ๒๑ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

๓-๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการตรวจประเมินและบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำบูชาพระรัตนตรัยและเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

กล่าวคำรายงานโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผ่านระบบCHE QA Online System พร้อมตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมกัน ๗หลักสูตร ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ (B7.1) ชั้น ๔-๕

 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ป.ตรี) ห้อง ๒๐๔ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์

๒. สาขาวิชาปรัชญา (ป.ตรี) ห้อง ๔๐๔

๓. สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (ป.ตรี) ห้อง ๔๐๒

๔. สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา (ป.เอก) ห้อง ๔๐๗

๕. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ปี) (ป.ตรี) ห้อง ๔๐๕

๖. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (๕ ปี) ห้อง ๔๐๓

๗.สาขาวิชาการประถมศึกษา ( ๕ ปี ) (ป.ตรี) ห้อง ๔๐๖

 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑. สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (ป.โท) ห้อง ๔๐๒

๒. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (ป.โท) ห้อง ๔๐๕

๓. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท) ห้อง ๒๐๔ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์

๔. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ป.ตรี) ห้อง ๔๐๓

๕. สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (ป.ตรี) ห้อง ๔๐๗

๖. สาขาวิชาพุทธศาสน์ (ป.ตรี) ห้อง ๔๐๖

๗. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (ป.ตรี) ห้อง ๔๐๔

 

๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑. สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (ป.โท) ห้อง ๔๐๗

๒. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ป.ตรี) ห้อง ๔๐๔

๓. สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา (ป.ตรี) ห้อง ๔๐๕

๔. สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต (ป.ตรี) ห้อง ๒๐๔ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์

๕. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา (ป.เอก) ห้อง ๒๐๔ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์

๖. สาขาวิชา สังคมวิทยา (ป.โท) ห้อง ๔๐๓

๗. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (๕ ปี) (ป.ตรี) ห้อง ๔๐๖

 

คณะกรรมการประเมินแต่ละหลักสูตร สรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแจ้งผลการประเมินในภาพรวมด้วยวาจา ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบของที่ระลึก/กล่าวสัมโมทนียกถาและปิดการประชุม


 
 

 

Share