สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B7.3 ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

 

เมื่อ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้โอวาทและมอบของที่ระลึก  และเปิดการประชุม

พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสถาบันเครือข่าย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์) กล่าวคำรายงาน
 

 

 

 

 

 

 

 

Share