สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA Online System ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุชีพปุญญานุภาพ ตึก B5 ชั้น ๒ ห้องโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

 

เมื่อวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดและปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA Online System ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้บรรยาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share