สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรวบรวมเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ๒๑ หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

 

เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดและปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรวบรวมเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ๒๑ หลักสูตร โดยมี รศ.ดร. อุษาพร เสวกวี เป็นวิทยากร และพระศรีวินยาภรณ์ มอบของที่ระลึก/กล่าวสัมโมทนียกถาและปิดดการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share