กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  

กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  

กำหนดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถานบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

  

 

 

 

 

 

Share