สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ระหว่าง วันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

 

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยมี ผศ. ปรานี พรรณวิเชียร เป็นวิทยากร และพิธีปิดโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

 

Share