สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับหลักสูตร” วันที่ 26 - 27 เมษายน 2559 ณ โรงแรมไมด้า  ทวารวดี  แกรนด์ นครปฐม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 พระเมธาวินัยรส เป้นประธานเปิดอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับหลักสูตร” ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2559 ณ โรงแรมไมด้า  ทวารวดี  แกรนด์ นครปฐม โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากร

เอกสารอบรม

Share