สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน มคอ. 5 และ มคอ. 7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) วันที่ 29 - 30  เมษายน 2559 ในการนี้ พระเมธาวินัยรส เป็นประธานการเปิดอบรมโครงการ

 ณ โรงแรมไมด้า  ทวารวดี  แกรนด์ นครปฐม โดยมี รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ และผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียน มคอ 5และมคอ7

เอกสารการอบรม

 

Share