๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตึก (B๓) สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓

อธิการบดีนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน

กล่าวคำรายงานโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สัมภาษณ์ผู้บริหาร  

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด

 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ตึก (B๗.๓) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด (ต่อ)

คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแจ้งผลการประเมินในภาพรวมด้วยวาจา

อธิการบดีมอบของที่ระลึก/กล่าวสัมโมทนียกถาและปิดการประชุม

 

 
Share