๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการตรวจประเมินและบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B๗.๓) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ 

 

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำบูชาพระรัตนตรัยและเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กล่าวคำรายงานโดย กล่าวคำรายงานโดย รก.หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมกัน ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส B๗.๑ ชั้น ๕

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

วิทยาเขตร้อยเอ็ด

วิทยาเขตล้านนา

วิทยาเขตอีสาน

คณะกรรมกาประเมินสรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแจ้งผลการประเมินในภาพรวมด้วยวาจา ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B๗.๓) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑

รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบของที่ระลึก/กล่าวสัมโมทนียกถาและปิดการประชุม

 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

วิทยาเขตศรีล้านช้าง

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

คณะศึกษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะศาสนาและปรัชญา

คณะมนุษยศาสตร์

 

Share