๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการตรวจประเมินและบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B๗.๓) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑  โดยมีพระศากยวงศ์วิสุทธิ์  รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กล่าวคำรายงานโดย หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา (รก.)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรพร้อมกัน

- หลักสูตรคณะศาสนาและปรัชญา 6 หลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสตร์,สาขาวิชาปรัชญา,สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ, สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท), สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) และ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (เอก)

- หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ 2 หลักสูตร สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

- หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ 3 หลักสูตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง และ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์

- หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ 4 หลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย,สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ,สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) และ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก)

คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแจ้งผล การประเมินในภาพรวมด้วยวาจา ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B๗.๓) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑

อธิการบดี กล่าวสัมโมทนียกถาและปิดการประชุม

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการตรวจประเมินและบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B๗.๓) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ โดยมี พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการ ตรวจประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรพร้อมกัน

- หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ 1 หลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (โท)

คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และแจ้งผล การประเมินในภาพรวมด้วยวาจา ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B๗.๓) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑

รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวปิดงาน

 

 

 
Share