วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวปินัทธ์ ธนานนทศรี มีจิตศรัทธาถวายเครื่องกรองน้ำจำนวน ๕ เครื่อง เพื่อให้พระนักศึกษา และนักศึกษาคฤหัสถ์ชาย - หญิง ได้ดื่มน้ำสะอาดตามจุดต่างๆ ในอาคารเรียนใช้สอยส่วนรวม ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (พระครูปรีชาธรรมวิธาน)รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา(พระมหาวิทยา  ปริปุณฺณสีโล) และนายอุทัย  ชุติวัชรมัย หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยรับมอบเครื่องกรองน้ำจำนวน ๕ เครื่อง ในวันนี้  

 


 

MBU  News  รายงาน 

29/07/56 เวลา 16.43 น.

Share