๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ ๔/(๑๒)/๒๕๕๘ โดยมีรก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม MOU ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ 

 

อธิการบดีกล่าวเปิดงาน

 

การแสดงต้อนรับคณะกรรมการตัวแทนจากสถาบัน

 

พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคตะวันตก ซึ่งพระเทพวิสุทธิกวี รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนลงนามของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ถ่ายภาพหมู่หลังลงนาม

 

มอบของที่ระลึก

 

จากนั้นได้ย้ายไปตึก B๗.๓ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชฯ เปิดการประชุม พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสถาบันเครือข่าย และประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระเบียบวาระการประชุม

 

Share