พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ชลพฤกษ์  รีสอร์ท ต.โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองพร้าว อ.โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองนา  จ.นครนายก ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภายในระดับหลักสูตร และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมจำนวน ๘๙ รูป/คน

 

 

ก่อนเริ่มโครงการให้ผู้เข้าร่วมทำ pre test

 

 

     การอบรมวันแรกช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง  เกณฑ์การอบรมผู้ประเมินแล้วติดตามการประเมินแบบพิชญพิจารณา ต่อด้วยอภิปรายหัวข้อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ และอภิปรายหัวข้อตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร และคณะ

 

วิทยากร ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

รศ.ดร.วัฒนา  พัดเกตุ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รศ.พิษณุ  เจียวคุณ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

ช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานwork shop 

 

 

 

 

 

วันที่สอง พระเทพวิสุทธิกวี,ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวให้นโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมและให้แนวทาง

 

 

จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ work shop 

 

 

 

 

ก่อนจบโครงการมีการทำ post test พร้อมเฉลย

 

 

 

มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร

 

 

พิธีปิดโดย   พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 

 

 

 
 
Share