ชี้แจงระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์

 

 

 

ชี้แจงระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์

 

 

ชี้แจงระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2558 ณ คณะศาสนาและปรัชญา

 

 

ชี้แจงระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2558 ณ คณะสังคมศาสตร์

 

 

ชี้แจงระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2558 ณ บัณฑิตวิทยาลัย

 
 

 

Share