เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 วิทยาเขตร้อยเอ็ดได้มีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 โดยมีคณะกรรมการดังนี้ รศ.ศรชัย  ท้าวมิตร  รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก และ ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ เป็นผู้ประเมิน 

 

Share