วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา๐๙.๐๐ น.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยฝ่ายเผยแผ่การบริการการศึกษา เปิดโครงการอบรมนักเผยแผ่จิตอาสา ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จ.นครปฐม 
 
โครงการอบรมนักเผยแผ่จิตอาสา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มุ่งเน้นการเผยแผ่ธรรมะกับแก้ปัญหาสังคมให้ก้าวทันโลก ในการนี้อธิการบดี พระราชบัณฑิต มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระเมธีธรรมสาร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ฯ พร้อมให้โอวาทแก่พระนักเผยแผ่ / แม่ชี /นักศึกษาและอุบาสกอุบาสิกาทุกรูปทุกท่านที่เสียสละเวลา เพื่อประโยชน์ส่วมรวม มีจิตอาสาตามอุดมการณ์ที่ทุกรูปทุกท่านได้ตั้งเจตนารมณ์ เผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลทันโลกปัจจุบัน 
 
การเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา จิตอาสา (Volunteer Spirit) หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ ในการทำโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทอง หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดี และเห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย "บุญ" คือความสงบเย็น และพลังแห่งความดี อีกทั้งยังช่วยลด "อัตตา" หรือความเป็นตัวเป็นตนของตนเองลงได้บ้าง
สำหรับ กระบวนการสร้างจิตอาสา ต้องประกอบด้วยการปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของจิตอาสา การเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ และการโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองสื่อสาร การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และการเข้าร่วมโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองอย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะของผู้มีจิตอาสาคือ มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม การทำงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มุ่งหวังผลตอบแทนในรูปของอามิส สินจ้าง หรือรางวัล ตลอดจนการอุทิศกาย กำลังใจ และเวลาให้แก่ส่วนรวม  สิ่งที่อาสาสมัคร..พึงมี และถือปฏิบัติ คือ หลักพรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย เมตตา : ความรัก ความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุข,  กรุณา : ความสงสาร เห็นใจ ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์, /มุทิตา : ยินดีเมื่อผู้อื่นมีสุข, /อุเบกขา : วางเฉยไม่ลำเอียง /สังควัตถุ ๔ ประกอบด้วย /ทาน : การให้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, /ปิยวาจา : กล่าวด้วยวาจาที่ซาบซึ้ง สุภาพอ่อนหวาน, /อัตถจริยา : ทำดี ประพฤติดี เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น, สมานัตตตา : ทำตัวเสมอต้น เสมอปลาย  นอกจากนี้ อาสาสมัคร ควรจะต้องมีโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองที่ดี มีมโนกรรม  /คิดดี คิดทางบวก : Positive thinking  มีวจีกรรม (ปิยวาจา) ฝึกขอบคุณ ฝึกแสดงความยินดี ฝึกให้กำลังใจ ฝึกชื่นชมผู้ที่มีจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ  มีความรักมนุษยชาติ ตามหลักพรหมวิหาร ๔ และสังควัตถุ ๔
 

 

พระเมธีธรรมสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานเปิดโครงการฯ 

 

ประธาน กล่าวให้โอวาท 


 

พระมหามนัส กิตฺติสาโร,ดร.รักษาการหัวหน้าฝ่ายเผยแผ่ ถวายสักการะและกล่าวถวายรายงาน 
 

พระราชวิจิตรฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

บรรยายเรื่อง "เผยแผ่ธรรมกับการแก้ปัญหาสังคม" 

Share