เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้มีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 โดยมีคณะกรรมการดังนี้ รศ.ศรชัย  ท้าวมิตร  นายสนธิญาณ รักษาภักดี  และนายเอนก มูลมา เป็นผู้ประเมิน

 

 

Share