เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ได้มีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 โดยมีคณะกรรมการดังนี้ รศ.ศรชัย  ท้าวมิตร ดร.ณัฐวดี  พัฒนโพธิ์  และนายเอนก มูลมา เป็นผู้ประเมิน

 

 

 

 

 

Share