เมื่อวันที่ วันที่ 16-17 เดือนมิถุนายน 2557มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  รับการตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้1.รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  2.ผศ.เทพพร มังธานี และ 3.ดร.ตระกูล ชำนาญ ระหว่างวันที่ 16-17 เดือนมิถุนายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

Share