มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยกำหนดประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ตึกสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓

 

 

MBU_QA News

29/11/56

Share