มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการประเมินระดับสถาบันได้รับคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๔ ระดับคุณภาพ ดี แสดงว่า สถาบันได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนด

 

 

 

 

 
 
 
Share