สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานในการกำกับติดตามดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

 

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ป.QA 01-ป.QA 06 ในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

 

Share