สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถาบัน และเพื่อให้ได้โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองที่ชี้ผลการบริหารจัดการระดับสถาบันในภาพรวม ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงาน การจัดเก็บโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองระบบโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online System) จากคณะกรรมการประเมินผ่านทางระบบออนไลน์ รวมไปถึงการเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน

การจัดโครงการนี้ถือเป็นโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองที่มีประโยชน์ยิ่ง ต่อการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนดไว้

 

ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (B3) สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ 

อธิการบดีนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวคำรายงาน

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สัมภาษณ์ผู้บริหาร
 
อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม (B6) ชั้น ๑ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด 
 
อธิการบดี มอบของที่ระลึก/กล่าวสัมโมทนียกถาและปิดการประชุม
 
กำหนดการ
 


 
 
Share