สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ได้แนวทางการพัฒนาต่อไป เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงาน การจัดเก็บโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองระบบโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online System) และรวบรวมผลการดำเนินงานสู่ระดับสถาบัน

 

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ผ่านระบบ CHE QA Online System พร้อมตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมกัน 7 คณะและวิทยาเขต อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B7.1)

 

กำหนดการ

  

 

Share