สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ๑๘ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ๒๑ หลักสูตร ทั้งนี้ได้ทำการตรวจประเมินระดับปริญญาตรีแล้วเสร็จ และไม่ต้องทำการประเมินรวมอีก ๓ หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต สาขาวิชาศาสนศึกษา และสาขาวิชาการประถมศึกษา

 

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ CHE QA Online System พร้อมตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมกัน 

 

กำหนดการ

  

Share