สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ควบคุมคุณภาพและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร อีกทั้งยังมีการจัดทำรายงาน การจัดเก็บโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองระบบโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองด้านการประกันคุณภาพ(CHE QA Online System) พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานของ สกอ. และเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

 

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กล่าวคำรายงานโดย หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา และ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดงาน

 

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงาน และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวคำรายงาน 

 

 

กำหนดการ

  

Share