สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CHE QA Online System ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตเข้าร่วมการอบรมกว่า ๘๐ รูป/คน

เพื่อให่อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการกรอกโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองรายงานการประเมินตนเอง ในระบบ CHE QA Online System และใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

ลงทะเบียน อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (ฺB5) ชั้น ๒ 

ประธานกล่าวเปิดพิธี โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

บรรยายโดยทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

กำหนดการ

  

 

Share