สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้คณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ กำกับดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 

 

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (B7.3) ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายหัวข้อ การจัดแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาแบบฟอร์ม (ป.QA 01-ป.QA 06)

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ บรรยายหัวข้อ วิธีการคิดวิเคราะห์โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองทางการเงินต้นทุนต่อหน่วย
 
กำหนดการ
 


 
 
Share