แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เขียนโดย contentqa2 495
บทที่ 8 : มาตราฐาน เกณฑ์ ตัวบ่งชี้และหลักฐานแสดง เขียนโดย ผู้ดูแลโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทอง 688
บทที่ 7 : สร้างเกณฑ์ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ สมศ. เขียนโดย ผู้ดูแลโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทอง 682
บทที่ 6 : องค์ประกอบ เกณฑ์ ตัวบ่งชี้และหลักฐานแสดง เขียนโดย ผู้ดูแลโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทอง 751
บทที่ 5 : สร้างเกณฑ์ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ สกอ. เขียนโดย ผู้ดูแลโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทอง 679
บทที่ 4 : ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทอง 734
บทที่ 3 : กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทอง 695
บทที่ 2 : หลักการ ความจำเป็น เขียนโดย ผู้ดูแลโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทอง 678
บทที่ 1 : บทนำ เขียนโดย ผู้ดูแลโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทอง 1534