ประจำปีการศึกษา 2559

๐ 

   โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๐ 

   โดยคณะกรรมการตรวจปละประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560

๐ 

   โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๐ 

   โดยคณะกรรมการตรวจปละประเมินคุณภาพการศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์

ปรัชญา        : คุณภาพการศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจการพัฒนาองค์กรปณิธาน       :  มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ตามแนว

                       พระพุทธศาสนา  พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีคุณภาพครบทุกพันธกิจ

 

วัตถุประสงค์     

       1.  สร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรได้รู้และเข้าใจในระบบประกันคุณภาพของสกอ. และสมศ.

       2.  เพื่อทราบผลการพัฒนาหลักสูตรของทั้ง 5 คณะ

       3.  เพื่อติดตามผลการผลิตบัณฑิตของคณะต่าง ๆ

       4.  เพื่อเป็นแหล่งรวมโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองของทุกหน่วยงาน ไว้ที่สำนักงาน

       5.  เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร ทุกหน่วยงานภายใน

       6.  เพื่อฝึก อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย


วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบาย

วิสัยทัศน์

 1.  เป็นสำนักงานที่เอื้ออำนวยความรู้และแนวทางปฏิบัติให้แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร

 2.  เป็นสำนักงานที่ติดตามการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

 3.  เป็นศูนย์กลางการโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองประสานงานทั้งภายในและภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 4.  เป็นสำนักงานที่สร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ เพื่ออุทิศตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่าง

      เต็มใจ

 5.  เป็นแหล่งรวมโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองที่ถูกต้องของทุกหน่วยงานไว้ แล้วบริการแก่บุคคลการที่ต้องการ

 

พันธกิจ

        1.  สร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

        2.  ให้บริการวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนว สกอ. และ  สมศ. แก่บุคลากร

             ทุกระดับชั้น

        3.  จัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรภายใน

        4.  รวบรวมและจัดเก็บโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทอง  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกหน่วยงาน ไว้ในสำนักงานทั้ง

             ด้านเอกสารและโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองทางอีเลคทรอนิคส์

        5.  สร้างบุคลากร  เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ

             ถ่ายทอดวิชาการแก่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นโยบาย

        1.  สร้างระบบประกันคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันภายนอก รวมทั้ง สกอ. และสมศ.

        2.  บริการวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ทุก ๆ คน

        3.  แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านวิชาการของ สกอ. และสมศ. ตลอดจน    ทอมก.

        4.  ส่งเสริมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารวิชาการ

             แก่สังคม

        5.  สร้างระบบมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีความโปร่งใส เน้นประสิทธิผล มีระบบสวัสดิการที่ดี

             สอดคล้องกับโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองตามอัธยาศัย และโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองตลอดชีวิต

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองเบื้องต้นของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

      ชื่อ                    :  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

      อักษรย่อ            :  มมร

      ภาษาอังกฤษ      :  Office of Education Quality Assurance

      อักษรย่อ            :  QA MBU

      ที่ตั้ง                  :  เลขที่ 248 ม.1 โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองวัดสุวรรณ ถ.ศาลายา–นครชัยศรี ต.ศาลายา

                                  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

                                  โทร. 0-2444-6000 ต่อ 1135, โทรสาร 0-2444-6079

                                  royalmileedinburghhotels.com

ประวัติ

     การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผลสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

     มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก “ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

     มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้คำว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก

การประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกโดยมีผู้รับผิดชอบและกระบวนการดังนี้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

กระบวนการประกอบด้วย กระบวนการประกอบด้วย

- การควบคุมคุณภาพ

- การตรวจสอบคุณภาพ

- การประเมินคุณภาพ

- การตรวจสอบคุณภาพ

- การประเมินคุณภาพ

- การให้การรับรอง


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2544  –ปัจจุบัน

     

ปี พ.ศ. การดำเนินงาน
23  มกราคม  พ.ศ.  2544

-   คำสั่งที่  15 / 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  กำหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติต่าง ๆ

2.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ

3.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

4.  กำหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผลระบบและกลไก

5.  ตรวจสอบและประเมินผลในระดับคณะวิชา

6.  ภารกิจอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

 

-  คำสั่งที่  16 / 2544 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  การศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  พัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

2.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบในระดับคณะวิชา

3.  ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพมอบหมาย

 

-   คำสั่งที่  17 / 2544 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  ศึกษาและวิเคราะห์แบบรายงานการศึกษาตนเองของคณะวิชา

2.  ศึกษาและวิเคราะห์รายงานสำคัญอื่น ๆ ของคณะวิชา

3.  ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา

4.  เยี่ยมชมคณะวิชาทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.  ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา

6.  เขียนสรุปรายงานเยี่ยมชมคณะวิชาและเสนอแนะผลการประเมินต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ

4  กรกฎาคม  พ.ศ.  2544

-   คำสั่งที่  120 / 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประจำสำนักงานประกันคุณภาพ  โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  บริหารงานต่าง ๆ ในสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2.  จัดอบรม  สัมมนา หรือประชุมเกี่ยวกับโครงการที่สำนักงาน ฯ รับผิดชอบ

3.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำงานนอกเวลาในโครงการที่สำนักงาน ฯ รับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม

4.  ให้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ทำงานนอกเวลาที่คระกรรมการแต่งตั้ง สามารถเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ได้ตามความเหมาะสม และเป็นจริงจากงบประมาณ ในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

5.  โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ถือตามมติของคณะกรรมการเป็นหลักเพื่อจัดดำเนินการ

18  กรกฎาคม  พ.ศ.  2544

ออกประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2544”

23  กันยายน  พ.ศ.  2544

สัมมนา เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับอุดมศึกษา”

12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2545

มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. 2545 (เพิ่มเติม) โดยให้สำนักงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (มีฐานะเทียบเท่ากอง) อยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดี

-  คำสั่งที่ 33 /2545 แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจำสำนักงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย  โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2.  ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3.  รับเรื่องราวต่าง ๆ จากคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพและคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

4.  กำหนดแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

5.  จัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

6.  รายงานโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองในสำนักงานเป็นระยะ ๆ

7.  ประสานงานด้านวิชาการและงานอื่น ๆ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

8.  ปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพมอบหมาย

31  ตุลาคม  พ.ศ.  2545

- คำสั่งที่ 263/2545 แต่งตั้งคณะกรรมกาประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (โดยยกเลิกคำสั่งที่ 15/2544) โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ

2.  กำหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผลระบบและกลไก

3.  ตรวจสอบและประเมินผลในระดับคณะ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆภารกิจอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

4.  ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในคณะ และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ

5.  เขียนสรุปรายงานเยี่ยมชนการดำเนินงานของคณะและหน่วยงานย่อยต่าง ๆ แล้วเสนอผลกาปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย โดยผ่านสำนักงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา

1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2545

- คำสั่งที่ 264/2545  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

2.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบในระดับคณะ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ

3.  ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามอบหมาย

18  สิงหาคม  พ.ศ.  2547

-   คำสั่งที่ 198/2547  แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและจัดระบบเอกสารของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ (เฉพาะหน่วยงานย่อยส่วนกลางทุกหน่วยงาน) 

โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  จัดระบบเอกสารและจัดหาเอกสารบรรจุแฟ้มให้คณะและหน่วยงานย่อยสายสนับสนุนต่าง

2.  โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองประสานงานกับบุคลากรในคณะและหน่วยงานย่อยสายสนับสนุนนั้น ๆ เพื่อการจัดระบบเอกสารให้สมบูรณ์

3.  สามารถตรวจสอบและประเมินเอกสารที่คณะและหน่วยงานย่อย นั้น ๆมีอยู่ทั้งหมด

4.  เยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะและหน่วยงานย่อยสายสนับสนุนส่วนกลางทุกหน่วยงาน

5.  ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในคณะ และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ

6.  เขียนสรุปรายงานเยี่ยมชมคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ และเสนอแนะผลการประเมินต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

     ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินย่อยภายใน โดยจัดแบ่งออกเป็นชุด ๆ เพื่อออกตรวจสอบคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ตลอดจนสามารถกำหนดบทให้คุณและให้โทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และนำเสนอต่อ กบม. เพื่อพิจารณาโดยผ่านอธิการบดี

29  ธันวาคม  พ.ศ.  2547

เปลี่ยนชื่อเดิม สำนักงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาชื่อใหม่ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ 80/2549 ประชุมครั้งที่ 5/2549 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549

 

 

 

 
 
 

เบอร์โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทอง : 0-2444-6000

ดร.วสิฐพัชร์  วาฤทธิ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ต่อ  1134

น.ส.วันดี บุญล้อม
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

ต่อ  1134

น.ส.จุฑามาศ  เทพเทียมทัศ
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

ต่อ  1135

 

น.ส.อัมพิกา  กลิ่นฟุ้ง
นักวิชาการศึกษา

ต่อ  1135

น.ส.มณฑิตา  สุขสมัย 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

ต่อ  1136

น.ส.เบญจวรรณ  อู่อรุณ 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

ต่อ  1135


นายวิชิต  ทองประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา

ต่อ  1136
    ต่อ  1135