มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2544  –ปัจจุบัน

     

ปี พ.ศ. การดำเนินงาน
23  มกราคม  พ.ศ.  2544

-   คำสั่งที่  15 / 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  กำหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติต่าง ๆ

2.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ

3.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

4.  กำหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผลระบบและกลไก

5.  ตรวจสอบและประเมินผลในระดับคณะวิชา

6.  ภารกิจอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

 

-  คำสั่งที่  16 / 2544 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  การศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  พัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

2.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบในระดับคณะวิชา

3.  ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพมอบหมาย

 

-   คำสั่งที่  17 / 2544 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  ศึกษาและวิเคราะห์แบบรายงานการศึกษาตนเองของคณะวิชา

2.  ศึกษาและวิเคราะห์รายงานสำคัญอื่น ๆ ของคณะวิชา

3.  ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา

4.  เยี่ยมชมคณะวิชาทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.  ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา

6.  เขียนสรุปรายงานเยี่ยมชมคณะวิชาและเสนอแนะผลการประเมินต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ

4  กรกฎาคม  พ.ศ.  2544

-   คำสั่งที่  120 / 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประจำสำนักงานประกันคุณภาพ  โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  บริหารงานต่าง ๆ ในสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2.  จัดอบรม  สัมมนา หรือประชุมเกี่ยวกับโครงการที่สำนักงาน ฯ รับผิดชอบ

3.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำงานนอกเวลาในโครงการที่สำนักงาน ฯ รับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม

4.  ให้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ทำงานนอกเวลาที่คระกรรมการแต่งตั้ง สามารถเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ได้ตามความเหมาะสม และเป็นจริงจากงบประมาณ ในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

5.  โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ถือตามมติของคณะกรรมการเป็นหลักเพื่อจัดดำเนินการ

18  กรกฎาคม  พ.ศ.  2544

ออกประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2544”

23  กันยายน  พ.ศ.  2544

สัมมนา เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับอุดมศึกษา”

12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2545

มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. 2545 (เพิ่มเติม) โดยให้สำนักงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (มีฐานะเทียบเท่ากอง) อยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดี

-  คำสั่งที่ 33 /2545 แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจำสำนักงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย  โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2.  ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3.  รับเรื่องราวต่าง ๆ จากคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพและคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

4.  กำหนดแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

5.  จัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

6.  รายงานโปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองในสำนักงานเป็นระยะ ๆ

7.  ประสานงานด้านวิชาการและงานอื่น ๆ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

8.  ปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพมอบหมาย

31  ตุลาคม  พ.ศ.  2545

- คำสั่งที่ 263/2545 แต่งตั้งคณะกรรมกาประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (โดยยกเลิกคำสั่งที่ 15/2544) โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ

2.  กำหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผลระบบและกลไก

3.  ตรวจสอบและประเมินผลในระดับคณะ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆภารกิจอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

4.  ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในคณะ และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ

5.  เขียนสรุปรายงานเยี่ยมชนการดำเนินงานของคณะและหน่วยงานย่อยต่าง ๆ แล้วเสนอผลกาปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย โดยผ่านสำนักงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา

1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2545

- คำสั่งที่ 264/2545  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

2.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบในระดับคณะ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ

3.  ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามอบหมาย

18  สิงหาคม  พ.ศ.  2547

-   คำสั่งที่ 198/2547  แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและจัดระบบเอกสารของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ (เฉพาะหน่วยงานย่อยส่วนกลางทุกหน่วยงาน) 

โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1.  จัดระบบเอกสารและจัดหาเอกสารบรรจุแฟ้มให้คณะและหน่วยงานย่อยสายสนับสนุนต่าง

2.  โปรโมชั่นเกมยิงปลา|มังกรทองประสานงานกับบุคลากรในคณะและหน่วยงานย่อยสายสนับสนุนนั้น ๆ เพื่อการจัดระบบเอกสารให้สมบูรณ์

3.  สามารถตรวจสอบและประเมินเอกสารที่คณะและหน่วยงานย่อย นั้น ๆมีอยู่ทั้งหมด

4.  เยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะและหน่วยงานย่อยสายสนับสนุนส่วนกลางทุกหน่วยงาน

5.  ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในคณะ และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ

6.  เขียนสรุปรายงานเยี่ยมชมคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ และเสนอแนะผลการประเมินต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

     ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินย่อยภายใน โดยจัดแบ่งออกเป็นชุด ๆ เพื่อออกตรวจสอบคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ตลอดจนสามารถกำหนดบทให้คุณและให้โทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และนำเสนอต่อ กบม. เพื่อพิจารณาโดยผ่านอธิการบดี

29  ธันวาคม  พ.ศ.  2547

เปลี่ยนชื่อเดิม สำนักงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาชื่อใหม่ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ 80/2549 ประชุมครั้งที่ 5/2549 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549

 

 

 

 
 
 
Share